รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับนักเคมีด้วยการฝึกปฎิบัติ (Action Learning) โดย ผศ.เอื้อมฟ้า นาคโต

การสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับนักเคมีด้วยการฝึกปฎิบัติ ผศ.เอื้อมฟ้า นาคโต