รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับนักเคมีด้วยการฝึกปฎิบัติ (Action Learning) โดย ผศ.เอื้อมฟ้า นาคโต

การสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับนักเคมีด้วยการฝึกปฎิบัติ ผศ.เอื้อมฟ้า นาคโต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *