รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับนักเคมีด้วยการฝึกปฎิบัติ (Action Learning) โดย ผศ.เอื้อมฟ้า นาคโต

การสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับนักเคมีด้วยการฝึกปฎิบัติ ผศ.เอื้อมฟ้า นาคโต

แผนภาพการสอนปฏิบัติการหลักเคมี โดย อาจารย์บุญชัย ด้วงสวัสดิ์ สาขาวิชาเคมี

รายละเอียดของการสอนในขั้นตอนต่างๆ

 1. อาจารย์ Check รายชื่อนักศึกษาเข้าชั้นเรียน

ในตอนต้นชั่วโมงอาจารย์ผู้สอน  Check  รายชื่อนักศึกษาที่มาเข้าชั้นเรียนในช่วงก่อนเริ่มการเรียนการสอน

 1. นักศึกษา Check  อุปกรณ์ในการทำปฏิบัติการ

นักศึกษา  Check  อุปกรณ์ในกล่องบรรจุอุปกรณ์ประจำกลุ่มเพื่อเตรียมพร้อมทำปฏิบัติการ

 1. ทดสอบความรู้ก่อนทำปฏิบัติการ

อาจารย์ทำการทดสอบความรู้ก่อนทำปฏิบัติการทุกครั้ง  โดยอาจารย์จะแจ้งให้นักทราบเพื่อเตรียมตัวอ่านปฏิบัติการมาล่วงหน้า  โดยในการทดสอบใช้เวลาประมาณ  10  นาทีและข้อสอบแบ่งเป็น  3  ชุดที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ  :  การทดสอบนี้ทำเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมมาล่วงหน้าก่อนทำปฏิบัติการ  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิบัติการมาบ้าง

 1. นักศึกษาส่งการวางแผนการทดลองและรายงานปฏิบัติการสัปดาห์ที่แล้ว

นักศึกษาส่งงานที่ได้รับมอบหมายจากสัปดาห์ที่แล้วได้แก่

 • การวางแผนการทดลอง ให้นักศึกษาทำเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักศึกษาอ่านทำความเข้าใจ คิด วิเคราะห์และวางแผนการทดลองมาล่วงหน้า  จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการในการทำปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น
 • รายงานปฏิบัติการสัปดาห์ที่แล้ว ให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษาเขียนรายงานการทดลอง การทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมและฝึกความรับผิดชอบ
 1. อาจารย์สรุปปฏิบัติการที่ทำในสัปดาห์นี้

ก่อนปฏิบัติการ  อาจารย์จะสรุปปฏิบัติการที่ทำให้นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการในการปฏิบัติการ  รวมทั้งในบางปฏิบัติการจะมีการสาธิตให้นักศึกษาดูก่อน  เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและเห็นภาพการทำปฏิบัติการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 1. นักศึกษาลงมือทำปฏิบัติการ

นักศึกษาทำปฏิบัติการโดยมีอาจารย์ควบคุม กำกับดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด  โดยนักศึกษาแบ่งหน้าที่ในการทำปฏิบัติการภายในกลุ่ม  ซึ่งในขั้นตอนนี้นักศึกษาจะได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมและความรับผิดชอบ

 1. นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองภายในกลุ่ม + เขียนผลการทดลอง ในขณะเดียวกันอาจารย์ตรวจการวางแผนการทดลองและรายงานของสัปดาห์ที่แล้ว

เมื่อนักศึกษาทำปฏิบัติการเสร็จ  นักศึกษาจะอภิปรายผลการทดลองภายในกลุ่มพร้อมทั้งเขียนผลการทดลอง  ในขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนจะตรวจการวางแผนการทดลองของสัปดาห์นี้และตราจรายงานของสัปดาห์ที่แล้วในเบื้องต้น  โดยดูความถูกต้อง  เรียบร้อย  โดยในกรณีที่ไม่ถูกต้อง  อาจารย์จะเรียกนักศึกษากลุ่มนั้นๆ มาอธิบาย  แจ้งในจุดที่ไม่ถูกต้อง  แล้วให้นักศึกษานำไปปรับปรุงแก้ไข

 1. นักศึกษาส่งผลการทดลองให้อาจารย์ตรวจและซักถามเป็นรายกลุ่ม

นักศึกษาส่งผลการทดลองที่บันทึกในหนังสือปฏิบัติการให้อาจารย์ผู้สอนตรวจความถูกต้องเรียบร้อยและซักถามเป็นรายกลุ่ม  ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง ไม่เรียบร้อย  อาจารย์จะให้นักศึกษาแก้ไขทันที

 1. นักศึกษา Check อุปกรณ์คืน

นักศึกษา  Check  อุปกรณ์ในกล่องอุปกรณ์คืนให้ครบถ้วน  โดยอาจารย์จะลงนามในหนังสือปฏิบัติการในหน้าการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกครั้ง

 1. อาจารย์สรุปปฏิบัติการที่ทำในสัปดาห์นี้

อาจารย์ผู้สอนสรุปเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ทำในสัปดาห์นี้  โดยจะนำผลการทำลองที่ได้มาผนวกกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาทฤษฎีและปฏิบัติการอย่างถ่องแท้

 1. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาเขียนรายงานการทดลองและแผนการทดลองของสัปดาห์ถัดไป

ก่อนจบชั่วโมงการสอน  อาจารย์จะมอบหมายให้นักศึกษาเขียนรายงานการทดลองที่ทำในสัปดาห์นี้เพื่อมาส่งในสัปดาห์ถัดไป  รวมทั้งมอบหมายให้นักศึกษาวางแผนการทดลองของปฏิบัติการที่จะทำในสัปดาห์ถัดไปด้วย  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักศึกษา โดยจะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น

 1. กลุ่มเวรรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ

ในท้ายที่สุด  นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเวรจะรับผิดชอบทำหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ  โดยจะดูในเรื่องของความสะอาด  การเก็บสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนรวม เช่น เตาให้ความร้อน เครื่องแก้วต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษากลุ่มเวรต้องทำการล้างอุปกรณ์เครื่องแก้วที่ใช้ของส่วนรวม  การปิดพัดลม หน้าต่างและปิดประตูห้องปฏิบัติการ เป็นต้น  ซึ่งการทำงานดังกล่าวนี้เป็นการฝึกความรับผิดขอบของนักศึกษา  การมีน้ำใจในการช่วยดูแลความเรียบร้อย

             หมายเหตุ  :

1)  ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค  อาจารย์ผู้สอนจะทบทวนปฏิบัติการที่เรียนมาทั้งหมดให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบ

2)  ในการติดต่อ ประสานงานกับนักศึกษา การมอบหมายงาน การติดตามงาน และการให้ข้อมูลต่างๆ จะทำโดยใช้กลุ่ม line  ซึ่งนักศึกษาทุกคนและอาจารย์จะอยู่ในกลุ่ม line นี้

3)  อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าปรึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติการ  โดยให้นักศึกษาทำการนัดหมายล่วงหน้าทางกลุ่ม line

รูปแบบการสอน BC Collaborative Activity โดย  อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์

ชื่อเรื่อง รูปแบบการสอน BC Collaborative Activity

โดย  อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์   รายวิชา การประยุกต์ใช้สื่อเสียง

สาขาวิชา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุระจายเสียง

บทนำ/ประเด็นปัญหา

การเรียนการสอนในรายวิชาการะประยุกต์ใช้สื่อเสียงเน้นการเรียนเชิงปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้นอกชั้นเรียนแล้วนำกลับมาอภิปรายร่วมกันจากเนื้อหาที่ได้หามา โดยผ่านการนำเสนอหน้าชั้นเรียนจนนำมาสู่การปฏิบัติกับเครื่องมือได้ ก่อนหน้าได้ทดลองสอนแบบปกติแล้วไม่เกิดความรู้หรือความตั้งใจกับผู้เรียนจึงจำเป็นต้องออกแบบการสอนใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ได้ จนนำมาสู้การปฏิบัติสร้างชิ้นงานได้

เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM TOOLS) ที่เลือกใช้ การเรียนรู้โดยการปฎิบัติ (Action Learning)”

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการเรียนการสอน

เป็นการประยุกต์ใช้ทักษะในการค้นหาข้อมูลและนนำมาเสนอหน้าชั้นเรียนและอภิปรายผ่านการนำเสนอหน้าชั้นเรียนหลังจากนั้นลงมือปฏิบัติกับเครื่องมืออุปกรณ์อย่างชำนาญจนนำมาสู่การสร้างงชิ้นงานได้อย่างมีคุณภาพและเข้าใจหลักการวิธีการทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. การสอนแบบ Lecture & Small Group กำหนดหัวข้อและเนื้อหาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล
 2. การ Set Determining Learning Object กำหนดหัวข้อและเนื้อหาที่ใช้การค้นหาข้อมูล
 3. การ Search Topic Content ค้นหาข้อมูลจากหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
 4. การ Presentation Small Group การนำเสนองานเป็นกลุ่มเล็ก
 5. การแลกเปลี่ยนข้อมูล Exchanging Content แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
 6. การลงมือ Hang on Learning การลงมือปฏิบัติกับอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง
 7. การประเมินผล Evaluation ชิ้นงานของผู้เรียน

สรุปผลการดำเนินงาน

 1. นักศึกษามีความรู้ที่เพิ่มขึ้นต่างจากการบรรยายทั่ว ๆ ไป
 2. นักศึกษาสามารถปฏิบัติกับอุปกรณ์และตั้งค่าอุปกรณ์ได้
 3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สื่อเสียงในปัจจุบันได้ดี

อภิปรายผลการดำเนินงาน

การเรียนการสอนเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยกันค้นหาข้อมูลนำมาสู่การอภิปรายเนื้อหาได้ และนำมาปรับความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันและพัฒนามาสู่การใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการ และสามารถสร้างชิ้นงานทางด้านวิทยุกระจายเสียงที่ถูกต้อง

การเผยแพร่

 1. เผยแพร่ผ่าน เวบเพจKM
 2. Facebook ของสาขา

เอกสารอ้างอิง    

ภัทรวรรธน์  ไกรปิยเศรษฐ์. (2559). การออกแบบรูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลคลาวด์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ).

หลักฐาน / รูปภาพกิจกรรม

การค้นหาความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
การลงมือปฏิบัติกับอุปกรณ์ในห้องเรียนของนักศึกษา
การลงมือปฏิบัติการประยุกต์ใช้สื่อเสียง

 

รูปแบบการสอน Timeline & Activitie โดย ผศ.ดร.นรีรัตน์ สร้อยศรี รายวิชา Pre – Project

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการจัดการความรู้

 1. ด้านการเรียนการสอน
 2. ด้านงานวิจัย

วัตถุประสงค์การจัดการความรู้          

 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะฯ
 2. เพื่อนำองค์ความรู้จากการทำงานด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณาจารย์มาพัฒนาการเรียนการสอนและการทำวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะฯ
 3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ระดมสมองจากบทความหรือบันทึกความรู้
 2. อภิปราย แสดงความคิดเห็น และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานจากบทความหรือบันทึกความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณาจารย์ เพื่อหาข้อสรุปจากความรู้ที่ได้รับ
 3. จัดทำเป็นเอกสารการจัดการความรู้ของคณะฯ
 4. ติดตามและประเมินผลการใช้เอกสารการจัดการความรู้ในการทำงาน
 5. สรุปผลการดำเนินงานและเสนอแนวทางการดำเนินการครั้งต่อไป

ชื่อเรื่อง รูปแบบการสอน Timeline & Activities

โดย  ผศ.ดร.นรีรัตน์ สร้อยศรี   รายวิชา Pre – Project

สาขาวิชา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุระจายเสียง

บทนำ/ประเด็นปัญหา

          การเรียนการสอนในวิชา เตรียมโครงการ เป็นการสอนการทำวิชาโครงการที่มีลักษณะคล้ายกับการทำ BABY THESIS เดิมเป็นการบรรยายรวมในห้อง ให้รู้จักโครงสร้างของการทำโครงการทั้ง 5 บท และทดลองเรียนเมื่อสอบ MIDTERM แล้วผลการสอบสอบนักศึกษาพบว่าไม่จำรูปแบบในการทำ ทำข้อสอบไม่ได้ จึงปรับวิธีสอนเป็นกลุ่มย่อย เป็นรายกลุ่มซึ่งมีรายละเอียดในการทำโปรเจคที่แตกต่างกัน และขยายเวลาในการเข้ามาคุยได้ทุกวันทีละกลุ่ม ซึ่งรวมถึงวิธีการสอบหัวข้อโปรเจค จนจบสิ้นเทอมนักศึกษาทุกกลุ่มสามารถสอบหัวข้อผ่านได้ทั้ง 66 คน

เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM TOOLS) ที่เลือกใช้ การเรียนรู้โดยการปฎิบัติ (Action Learning)”

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการเรียนการสอน

          เป็นการบูรณาการการประเมินระหว่างเรียน กับการปรับวิธีสอนแบบ Tuitorial และการใช้ Concept Map ช่วยแสดงขอบเขตของข้อมูลที่จะไปค้นในบทที่ 2 ในการเขียนบทที่ 1-3 เพื่อสอบหัวข้อ ด้วยการบริหารจัดการระหว่างเวลาและวิธีการสอน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. การสอนแบบ Lecture Based
 2. การสอนโดยใช้ Concept Map กับบทที่ 2
 3. ประเมินผลการสอบกลางภาค
 4. ปรับวิธีสอน เป็น Tutorial
 5. ประเมินผลการเรียน โดยใช้ Authentic Assessment โดยพิจารณา การนำเสนอ POWER POINT / การส่งรูปเล่มบท 1-3 /การ์ดเชิญ/การจัดเตรียมสถานที่
 6. บริหารจัดการเวลาโดยการเขียน Time line ของตนเอง ในการทำ โปรเจคต่อในภาคการศึกษาถัดไป

สรุปผลการดำเนินงาน

 1. เริ่มสอบหัวข้อได้ในเดือนที่ 3-4
 2. นักศึกษาทั้ง 66 คน สอบหัวข้อผ่านตามเวลาที่กำหนด คิดเป็น 100%
 3. เมื่อสอบหัวข้อเสร็จนักศึกษาสามารถเขียน Timeline โปรเจคต่อในภาคเรียนถัดไป

อภิปรายผลการดำเนินงาน

          การออกแบบการสอนรูปแบบ Timeline และ Avtivity ช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับวิธีสอนร่วมกับการบริหารเนื้อหา กิจกรรม และเวลา ได้เสร็จตามกำหนด และยังสามารถเตรียมการทำงานขั้นตอนต่อไปผ่านการเขียน Time line ของตนเอง นักศึกษา Gen Z จึงชอบวิธีเรียนที่ให้เราแจ้งเป้าหมายที่ชัดเจน แต่วิธีไปถึงเป้าหมาย นักศึกษาจะเป็นผู้เลือกเองผ่านการเขียน Timeline นั่นเอง

การเผยแพร่

 1. เผยแพร่ผ่าน เวบเพจKM
 2. Facebook ของสาขา

เอกสารอ้างอิง    

วิธีสอนแบบใช้ครูพี่เลี้ยง Tutorial Method.[ออนไลน์]. สืบค้นจาก http://www.neric-club.com/data.php?page=24&menu_id=76 (วันที่สืบค้น 30 กันยายน 2562)

          วนินทร สุภาพ. ผังมโนทัศน์: เครื่องมือสําคัญสําหรับการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21*.[ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://www.tci-thaijo.org › index.php › JGNRU › article › view(วันที่สืบค้น 30 กันยายน 2562)

Rassarin.รู้จัก Gen Z ให้มากขึ้น เมื่อพวกเขาต่างกับ Millennials ในหลากหลายแง่มุม.[ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://www.brandbuffet.in.th/2018/06/gen-z-vs-millennials/ (วันที่สืบค้น 30 กันยายน 2562)

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น. เด็ก Gen Z. .[ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50839&Key=news_Teerakiat (วันที่สืบค้น 30 กันยายน 2562)

บุญชนก ธรรมวงศา. CRITICAL THINKING: สอนเด็กให้รู้คิด ผิดหรือถูกก็ใช้วิจารณญาณเป็น. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://thepotential.org/2018/11/30/how-to-critical-thinking/  (วันที่สืบค้น 30 กันยายน 2562)

หลักฐาน / รูปภาพกิจกรรม

 

การสอบหัวข้อโปรเจค การนำเสนอ PP
การออกแบบการ์ดเชิญอย่างสร้างสรรค์

การทำ Timeline รูปแบบต่างๆ ตามวิธีคิดของนักศึกษาแต่ละคน